prevod i overa kod sudskog tumača

Ukoliko ste u situaciji da vam je potreban prevod određenog teksta ili sadržaja, proces saradnje sa prevodilačkim  agencijama je poprilično jasan: dostavite im potrebnu dokumentaciju za prevođenje na željeni jezik i nakon toga mirno čekate svoj prevod.

I to je sve u redu kada je prevod za ličnu upotrebu ili za prevođenje materilala koji nije za dalje institucionalne svrhe (uverenja, diplome…), ali ako je prevod potreban za svrhe institucionalne komunikacije i  poslovne transakcije, onda je proces saradnje sa prevodilačkim agencijama nadasve drugačiji jer se u tom procesu dobijanje prevoda komplikuje, dodatnim procesom sertifikovanja od strane akreditovanog sudskog tumača kako bi sam dokument bio validan.

Ko su prevodioci?

Prevodcioci su osobe koje svojim  poznavanjem jezika sa i na koji prevode dostavljeni materijal i mogu vam pomoći u izradi samog prevoda. Uglavnom su to osobe koje su izvorni govornici  jednog od traženih jezika prevođenja i vrsni poznavaoci drugog jezika prevođenja. Neke od najčešće traženih vrsta prevoda su usmeno i simultanov prevođenje (prevođenje razgovora).

Ko su sudski tumači?

Sudski tumač je u suštini jezički profesionalac koji se još naziva i sudski prevodilac jer je sudski tumač osoba ovlašćena od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata da isti verifikuje svojim pečatom i samim tim garantuje da je prevod veran originalu. Najčešće se usluge overe prevoda kod sudskog tumača koriste od strane fizičkih i pravnih lica, kao i samih sudova.

Kada su u pitanju fizička lica, overe prevoda kod sudskih tumača su najzastupljenije kod prevoda sledećih dokumenata:

  1. ličnih dokumenata
  2. uverenja
  3. diploma
  4. državljanstva

Osnovna razlika između prevodioca i sudskog tumača jeste ta što sudski tumač poseduje pečat (sa svojim imenom i registrovanim brojem pečata), kojim overava svoje prevode i tako ih čini verodostojnim originalu.

Bez ove specifične usluge koju jedino sudski tumač može obezbediti prevodilačkim agencijama, sammi prevodioci nemaju ovlašćenje niti moć da potvrde da je neki dokument koji su preveli na svoj maternji ili na svoj radni jezik veran originalu.

    Želite da proverite koliko bi koštao Vaš prevod?

sudski tumač