Prevodilačka agencija BGprevodi

Sigurno, pouzdano, provereno. Prevodioci od poverenja.

Engleski

Prevod sa engleskog na srpski jezik: sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod sa engleskog na srpski jezik jedna od najčešće traženih usluga u prevodilačkoj agenciji BGprevodi već više od 10 godina.

Najčešće traženi prevodi se zasnivaju na prevodima svih tipova dokumenata i dokumentacije (kako poslovne, tako i lične) sa engleskog na sprski jezik, kao i mnoge druge sadržaje poput:

 • tekstova
 • stručnih projektnih dokumenata (IT, građevina…)
 • tehničkih upustava
 • softvera, online prodavnice, te neretko i web sajtova.

Prevod sa engleskog

Prevod sa engleskog na srpski jezik

Sa engleskog na srpski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i svu dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama.

Takođe, prevodimo sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja…) kao i tekovine Evropske unije, a uz navedene usluge našim klijentima omogućavamo i overe prevoda kod sudskih tumača.

Sudski tumač za engleski jezik

Ono što je od posebne važnosti za pojedince ili kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije  sa engleskog na srpski razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja.

Glavna razlika oslikiva se u tome da je potrebno da sam prevod prati i overa dokumentacije kod sudskog tumača.

Overa dokumenata kod sudskog tumača za proces prevođenja donosi par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Te aktivnosti se odnose prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata overenih kod sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi (preporučenom pošiljkom).

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa engleskog na srpski koja zahteva overu kod sudskog tumača je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa engleskog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.

Prevod dokumenata sa engleskog na srpski  jezik

Osnovni razlog zbog čega su BGprevodi partner od poverenja kada su u pitanju kvalitetni prevodi dokumenata sa engleskog na srpski jezik, jeste to što su u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači.

Na ovaj način omogućavamo da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja.

Kako bi se kvalitet prevoda ispunio, ono što je od ključne važnosti je da se  prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuje zakonom propisane procedure, te da se dostavi i originalan dokument na uvid.

Razlog ovakve procedure je taj da sudski tumač mora originalni dokument da uporedi sa prevodom kako bi se utvrdilo da li među njima nepostoji bilo kakva razlika koja bi uticala na kvalitet prevoda.

Nakon što se sudski tumač uveri da su originalni dokument i prevod identični, on stavlja svoj pečat na prevod, čime se potvrđuje vernost prevoda originalu, te se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

U nastavku možete videti najčešće tražena dokumenta za prevod i overu kod sudskog veštaka:

 • medicinska dokumentacija
 • tehnička dokumentacija
 • dokumentacije za tender

Osim navedenih, sa engleskog na srpski jezik se prevode i overavaju kod sudskog tumača, između ostalog i:

 • uputstva za rukovanje
 • lekarski nalazi
 • uputstva za lekove i karakteristike proizvoda
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • projektna dokumentacija
 • deklaracije proizvoda

A takođe, tu su i prevodi ličnih dokumenata kao što su:

 • lične karte
 • pasoši
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • izvod iz matične knjihe venčanih
 • saobraćajna i vozačka dozvola
 • potvrdu o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o državljanstvu
 • radnu i dozvolu

te i sve ostale vrste dokumenata  koja se predaju nadležnim službama, a koji se mogu svrstati u sledeće kategorije:

 • saglasnosti (za zastupanje)
 • potvrde (o bračno stanju, zaposlenju…)
 • uverenja (o neosuđivanosti/nekažnjavanju …)

 

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa engleskog na srpski jezik?

 

Interesuje vas prevod sa srpskog na engleski jezik? Kliknite OVDE za više detalja.