Nemački

Prevod sa nemačkog na srpski jezik: sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod sa nemačkog na srpski jezik: sa ili bez overe kod sudskog tumača

Prevod sa srpskog

Prevod sa nemačkog na srpski jezik je jedna od najčešćih usluga za koje nam sami klijenti ukazuju poverenje. Bez obzira da li su u pitanju pravna ili fizička lica, usluga prevođenja naših prevodioci sa nemačkog na srpski jezik kao i usluga overe sudskog tumača za nemački jezik koji overava prevedena dokumenta, u poslednjih par godina je u znatnom porastu.

Najčešće prevodimo sa nemačkog na srpski jezik dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..) kao i samu dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Pored navedenog, sa nemačkog na srpski jezik prevodimo i sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja…) kao i tekovine Evropske unije.

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač, odnosno usluga koju isti omogućava je od posebne važnosti za pojedince i kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod sudskog tumača.

Overa dokumenata kod sudskog tumača za proces prevođenja donosi par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Ključna razlika u procesu odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa nemačkog na srpski (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa nemačkog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.

 

Prevođenje dokumenata sa nemačkog na srpski jezik

Osnovni razlog zbog čega su BGprevodi ispred svih kada je u pitanju kvalitet prevoda dokumenata sa nemačkog na srpski jezik jeste to što se u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači.

Na ovaj način omogućavamo da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni, dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja.

Kako bi kvalitet prevoda ispunio očekivanja, ono što je od ključne važnosti je da se u potpunosti ispoštuje proces koji izgleda ovako:

 1. pravno ili fizičko lice dostavlja dokumenta prevodiocu sa nemačkog na srpski jezik
 2. prevodilac sa nemačkog na srpski jezik pregleda dokument, pravi okvire prevoda i startuje sa istim
 3. nakom što prevodilac sa nemačkog na srpski jezik završi sa prevodom, isti se šalje sudskom tumaču za nemački jezik na dalju obradu

Ono što je u ovom procesu bitno ispratiti je da se prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuje zakonom propisane procedure, te da se dostavi i originalan dokument na uvid.

Razlog ovakve procedure je taj da sudski tumač mora originalni dokument da uporedi sa prevodom kako bi se utvrdilo da li među njima postoji bilo kakva razlika koja bi uticala na kvalitet prevoda.

Prevodilac sa nemačkog na srpski jezik

Nakon što prevodilac sa nemačkog na srpski jezik izvrši prevod, isti se šalje sudskom tumaču na proveru da li su originalni dokument i prevod identični, on stavlja svoj pečat na prevod, čime se potvrđuje vernost prevoda originalu, te se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

U nastavku možete videti najčeše tražena dokumenta za prevod i overu kod sudskog veštaka, od strane pravnih lica:

 • medicinska dokumentacija
 • tehnička dokumentacija
 • dokumentacije za tender

Osim navedenih, sa nemačkog na srpski jezik se prevode i overavaju kod sudskog tumača, između ostalog i:

 • uputstva za rukovanje
 • lekarski nalazi
 • uputstva za lekove i karakteristike proizvoda
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • projektna dokumentacija
 • deklaracije proizvoda

Kada su u pitanju prevodi sa nemačkog na srpski jezik kod fizičkih lica, onda su to najčešće sledeći tipovi dokumenata:

 • lične karte
 • pasoši
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • izvod iz matične knjihe venčanih
 • saobraćajna i vozačka dozvola
 • potvrdu o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o državljanstvu
 • radne dozvole

Te i sve ostale vrste dokumenata  koja se predaju nadležnim službama kao što su:

 • saglasnosti (za zastupanje)
 • potvrde (o bračno stanju, zaposlenju…)
 • uverenja (o neosuđivanosti/nekažnjavanju …)

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa nemačkog na srpski jezik?

 

 

 

Interesuje vas prevod sa srpskog na nemački jezik? Kliknite OVDE za više detalja.

Najčešće traženi prevodi: