Prevodilac sa ruskog na srpski jezik

Prevodilac sa ruskog na srpski jezik. Prevod sa ruskog na srpski jezik sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod sa ruskog na srpski jezik, sa ili bez overe kod sudskog tumača

Prevod sa srpskog

Prevodilačka agencija BGprevodi već više od 10 godina uspešno obrađuje, prevodi i overava kod sudskog tumača poslovna i lična dokumenata, kao i mnoge druge sadržaje, poput tekstova, stručnih projekata (IT, građevina…), web sajtova i portala sa ruskog na srpski jezik.

Uz pomoć naših prevodilaca sa ruskog na srpski jezik prevodimo dokumenta i dokumentaciju za tendere, medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..).

Takođe, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja…) kao i tekovine Evropske unije.

Prevodilac sa ruskog na srpski i sudski tumač 

Od posebne važnosti za pojedince ili kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije sa ruskog na srpski razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod sudskog tumača koji je ovlašćen za overu prevoda dokumenata sa ruskog na srpski jezik.

Overa dokumenata kod sudskog tumača za proces prevođenja donosi par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Ključna razlika u procesu odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa ruskog na srpski (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa ruskog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.

Prevodilac dokumenata sa ruskog jezika na srpski

Osnovni razlog zbog čega su BGprevodi ispred svih kada je u pitanju kvalitet prevoda dokumenata sa ruskog na srpski jezik jeste to što se u našem timu nalaze i prevodioci sa ruskog na srpski kao i ovašćeni sudski tumači.

Na ovaj način omogućavamo da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni, dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja.

Kako bi kvalitet prevoda sa ruskog na srpski ispunio očekivanja, ono što je od ključne važnosti je da se prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuje zakonom propisane procedure, te da se dostavi i originalan dokument na uvid. Razlog ovakve procedure je taj da sudski tumač mora originalni dokument na ruskom jeziku kako bi uporedio sa prevodom i kako bi se utvrdilo da li među njima postoji bilo kakva razlika koja bi uticala na kvalitet prevoda. Nakon što se sudski tumač uveri da su originalni dokument i prevod identični, on stavlja svoj pečat na prevod.

Na ovaj način se potvrđuje vernost prevoda originalu, te se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

U nastavku možete videti najčeše tražena dokumenta za prevod sa ruskog na srpski i overu kod sudskog veštaka, od strane pravnih lica:

 • medicinska dokumentacija
 • tehnička dokumentacija
 • dokumentacije za tender

Osim navedenih, sa ruskog na srpski jezik se prevode i overavaju kod sudskog tumača, između ostalog i:

 • uputstva za rukovanje
 • lekarski nalazi
 • uputstva za lekove i karakteristike proizvoda
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • projektna dokumentacija
 • deklaracije proizvoda

Kada su u pitanju prevodi sa ruskog na srpki jezik kod fizičkih lica, onda su to najčešće sledeći tipovi dokumenata:

 • lične karte
 • pasoši
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • izvod iz matične knjihe venčanih
 • saobraćajna i vozačka dozvola
 • potvrdu o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o državljanstvu
 • radne dozvole

Te i sve ostale vrste dokumenata  koja se predaju nadležnim službama kao što su:

 • saglasnosti (za zastupanje)
 • potvrde (o bračno stanju, zaposlenju…)
 • uverenja (o neosuđivanosti/nekažnjavanju …)

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa ruskog na srpski jezik?

Interesuje vas prevod sa srpskog na ruski jezik? Kliknite OVDE za više detalja.

Najčešće traženi prevodi: